Ministarstvo omladine i sporta raspisuje Javni poziv za prijavljivanje kandidata iz redova naučne i stručne javnosti za članstvo u Radnoj grupi za izradu Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine i pripadajućeg akcionog plana za period od 2015. do 2017. godine s obzirom na to da rok na koji je doneta postojeća Nacionalna strategija za mlade i pripadajući akcioni plan ističe u decembru 2014. godine.